Budowla hydrotechniczna


Hydraulika Siłowa Wiadomości

Hydraulika siłowa ma szerokie zastosowanie w budowie budowli hydrotechnicznych. Ten rodzaj budowli nie poradził by sobie bez współczesnej hydrauliki siłowej. Poniżej omówię co to jest budowla hydrotechniczna jak i jakie akty prawne są z nią powiązane.

Hydraulika siłowa to coś co nas interesuje.

Budowla hydrotechniczna, to budowla służąca gospodarce wodnej, kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z wód[uwaga. Pojęcie budowli hydrotechnicznej obejmuje także urządzenia i instalacje techniczne związane z hydrauliką siłową. Budowle hydrotechniczne można podzielić na:

– śródlądowe budowle hydrotechniczne. ( Hydraulika Siłowa News )

podstawowym aktem prawnym w Polsce definiującym wymagania techniczno-budowlane dla budowli hydrotechnicznych jest wydane na podstawie odpowiedniej delegacji ustawowej, zawartej w Prawie Budowlanym[uwaga , rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. W paragrafie 3 punkcie 1 tego rozporządzenia znajduje się podstawowa definicja pojęcia budowli hydrotechnicznej sporządzona dla potrzeb tego rozporządzenia.

– morskie budowle hydrotechniczne ( Hydraulika Siłowa News )

budowla nawodna lub podwodna usytuowana: na obszarach morskich, w rejonie bezpośredniego kontaktu z akwenami morskimi, tj. w pasie technicznym wybrzeża morskiego lub w portach i przystaniach morskich, używa się także pojęcia: budowla morska; dla tej grupy budowli hydrotechnicznych wydano odrębne przepisy techniczno-budowlane, również z delegacji ustawowej zawartej w Prawie Budowlanym.

Hydraulika siłowa nas pociąga.

Budowlami hydrotechnicznymi śródlądowymi są między innymi:

  • jazy

  • zapory

  • śluzy wodne

  • elektrownie wodne

  • wały przeciwpowodziowe

  • kanały i zbiorniki

  • i inne.

Podstawowa w zakresie gospodarki wodnej ustawa – Prawo wodne – posługuje się nieco innym pojęciem: urządzeń wodnych; oba pojęcie w podstawowym zakresie dotyczą tych samych obiektów.

Hydraulika Siłowa to coś co nas zawsze pociągało. Dlatego staramy się przybliżyć zagadnienia z nią związane na tym blogu. Firma Maron prowadzona przez Romana Graczyka to więcej niż firma to pasja związana z hydrauliką siłową.